ટીશ્યુ એમ્બેડિંગ સેન્ટર

  • OLABO ચાઇના ટિશ્યુ એમ્બેડિંગ સેન્ટર અને કૂલિંગ પ્લેટ

    OLABO ચાઇના ટિશ્યુ એમ્બેડિંગ સેન્ટર અને કૂલિંગ પ્લેટ

    પેરાફિન એમ્બેડિંગ મશીન એ એક પ્રકારનું સાધન છે જે ડિહાઇડ્રેશન પછી માનવ શરીર અથવા પ્રાણી અને છોડના નમુનાઓના ટીશ્યુ વેક્સ બ્લોક્સને એમ્બેડ કરે છે અને હિસ્ટોલોજીકલ નિદાન અથવા સ્લાઇસિંગ પછી સંશોધન માટે મીણ નિમજ્જન કરે છે.તે મેડિકલ કોલેજો, હોસ્પિટલ પેથોલોજી વિભાગ, તબીબી સંશોધન સંસ્થાઓ, પ્રાણી અને છોડ સંશોધન એકમો અને ખોરાક પરીક્ષણ વિભાગો માટે યોગ્ય છે.