પેથોલોજી વર્કસ્ટેશન

  • લેબોરેટરી હોસ્પિટલ માટે ઓલાબો પેથોલોજી વર્કસ્ટેશન

    લેબોરેટરી હોસ્પિટલ માટે ઓલાબો પેથોલોજી વર્કસ્ટેશન

    હોસ્પિટલના પેથોલોજી વિભાગ, પેથોલોજી લેબોરેટરી વગેરેમાં પેથોલોજીકલ સેમ્પલિંગ બેન્ચનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. વાજબી વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ ઓપરેટરને સેમ્પલિંગ દરમિયાન ફોર્મેલિન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હાનિકારક ગેસથી દૂર રાખે છે.ગરમ અને ઠંડા પાણીની સિસ્ટમ ખાતરી કરે છે કે તે વિવિધ આબોહવામાં કામને અનુકૂલિત કરી શકે છે.