ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ

  • OLABO લેબોરેટરી હોરીઝોન્ટલ/વર્ટિકલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ પાવર સપ્લાય

    OLABO લેબોરેટરી હોરીઝોન્ટલ/વર્ટિકલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ પાવર સપ્લાય

    BG-Power300 આડી ન્યુક્લીક એસિડ ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ અને નાની ઊભી ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ સિસ્ટમ માટે પાવર પ્રદાન કરી શકે છે.ઇલેક્ટ્રોફોરેસીસ સતત વોલ્ટેજ, વર્તમાન અથવા પાવર દ્વારા ચલાવી શકાય છે.
    તે BG-verMINI મિની વર્ટિકલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ સિસ્ટમ, BG-સબ સિરીઝ હોરિઝોન્ટલ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ સિસ્ટમ, BG-verBLOT મિની વર્ટિકલ ટ્રાન્સફર ટાંકી અને અન્ય કંપનીની અનુરૂપ ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ સિસ્ટમ માટે જરૂરી પાવર સપ્લાય કરી શકે છે.