નિકાલજોગ વાયરસ સેમ્પલિંગ ટ્યુબ કીટ

  • નિકાલજોગ વાયરસ સેમ્પલિંગ ટ્યુબ કીટ

    નિકાલજોગ વાયરસ સેમ્પલિંગ ટ્યુબ કીટ

    વર્તમાન રોગચાળાની સ્થિતિમાં, વાયરસના નમૂનાનું સંગ્રહ એ વાયરસની શોધનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.સિંગલ-યુઝ વાયરસ સેમ્પલિંગ ટ્યુબ માનવ શરીરના ચોક્કસ ભાગોમાંથી વાયરસના નમૂનાઓ એકત્રિત, પરિવહન, નિષ્ક્રિય અને સંગ્રહિત કરી શકે છે. (યુએસમાં ઉપલબ્ધ નથી)